Ontario

Canada ê séng-hūn

OntarioCanada lâng thōng chē, bīn-chek tē-2 toā ê séng, tiàm tī Manitoba kap Québec tiong-kan. I pak-pêng oá Hudson Hái-oan kap James Hái-oan, lâm-pêng hām Bí-kok ê Minnesota, Michigan, Ohio, Pennsylvania kap New York gō͘ chiu sio-liân.

Niagara Chúi-chhiâng

Ontario ê siú-húToronto. Canada ê siú-to͘ Ottawa oân-ná tiàm tī Ontario.

Le̍k-sú siu-kái

Âu-chiu lâng khì kàu hia chìn-chêng, chit-ê só͘-chāi ū Algonquin chu-cho̍k (Algonquian peoples, hâm Ojibwe, Cree, kap Algonquin) tòa tī sai-pō͘ kiam pak-pō͘, ū Iroquoi kap Wyandot (Huron) tòa tī khah óa lâm-pō͘ kap tang-pō͘. 17 sè-kí hit chūn, Algonquin lâng chham Huron chò-hóe ū kap Iroquoi lâng phah Hái-lông Chiàn-cheng (Beaver Wars).