PennsylvaniaBí-kok tang-pak ê chi̍t-ê chiu, jîn-kháu tāi-iok ū 12,281,054, pâi-miâ tē 6. I ê siú-húHarrisburg, siāng-tōa ê siâⁿ-chhī sī Philadelphia.

Pennsylvania
—  Chiu  —
Commonwealth of Pennsylvania
Pennsylvania ê kî-á
Kî-á
Pennsylvania ê ìn-á
Ìn-á
Pennsylvania ê uī-tì
Pennsylvania ê uī-tì
Kok-ka  Bí-kok
siú-hú Harrisburg
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 46,055 km2
Jîn-kháu (2018)
 - Lóng-chóng 12,807,060 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 278.1/km2

Miâ siu-kái

Pennsylvania chiu chèng-sek ê Eng-gí miâ sī "Commonwealth of Pennsylvania", tī Bí-kok chú-iàu ū sì-ê chiu sú-iōng chit thò hō-miâ.

Tē-lí siu-kái

Pennsylvania lâm-pak ū 274 kong-lí hn̄g, tang-sai ū 455 kong-lí; biān-chek ū 119,282 pêng-hong kong-lí. Chiu ê lâm-pêng pian-kài hō-chò Mason–Dixon Soàⁿ, kap Delaware chi-kan kài-sòaⁿ sī Twelve-Mile Circle. Tī chiu ê tang-pêng koh ū Delaware Hô.

Le̍k-sú siu-kái

Tī Au-chiu-lâng lâi-kàu chìn-chêng, chit-ūi sī Delaware, Susquehannock, Iroquois, Erie kap Shawnee téng goân-chū-bîn seng-oa̍h ê só͘-chāi.

Chá-kî Pennsylvania siū Hô-lân kap Sūi-tián ê si̍t-bîn, 1664 nî ōaⁿ Eng-kok niá-chiàm. William Penn sī Eng-kok si̍t-bîn-tē chhòng-kiàn-chiá. Āu-lâi Pennsylvania kiam chú-siâⁿ Philadelphia lâi-liáu chi-chē jîn-bîn sī Ki-tok-kàu Quaker phài.

Kàu 18 sè-kí, Pennsylvania iū koh khip-ín Tek-kok kap Scot-lân kiam Ire-lân î-bîn.