Italia thóng-it

Italia thóng-it19 sè-kí sî kā Italia poàn-tó kok-ka thóng-it chò chi̍t-ê Italia-kok ê ūn-tōng, sî-kan tāi-iok sī tùi 1815 nî kàu 1870 nî.

Khai-sí thóng-it chìn-chêng, tī 1796 nî Italia poàn-tó téng-bīn ê chèng-khoân.