Jîn-kang tì-lêng (Eng-gí: artificial intelligence) sī chí jîn-kang (artificial) ê mi̍h piáu-hiān--chhut-lâi ê tì-lêng (intelligence), tiāⁿ chiàu Eng-gí ê sok-siá siá chò AI. Tiān-náu kho-ha̍k, sim-lí-ha̍k kap kang-têng-ha̍k lóng ū leh gián-kiù AI, gián-kiù ki-khì chái-iūⁿ ha̍k-si̍p (learning), chái-iūⁿ sek-èng (adaptation), chái-iūⁿ piáu-hiān khiáu-khiáu ê hêng-ûi (behavior). Sù-siông lóng sī ēng tiān-náu chò gián-kiù AI ê ke-si.

Honda chò ê ki-khì-lâng ē-hiáu jīn lâng ê bīn-chhiuⁿ.

Bûn-hoà Siu-kái

Jîn-kang tì-lêng chhiâng-chāi chhut-hiān tī kho-ha̍k siáu-soat lāi-bīn, te̍k-pia̍t sī Cyberpunk.

Wi fi