Pún bûn-chiong kài-siāu chìn-hòa siōng ê sek-èng kài-liām, kî-tha ì-sù chhiáⁿ khòaⁿ "sek-èng (khu-pia̍t-ia̍h)".

sek-èng (適應; Eng-gí: adaptation) sī seng-bu̍t-thé tùi i só͘ khiā ê khoân-kéng ê sek-ha̍p-sèng, thang hō͘ che seng-bu̍t-thé sêng-kong chûn-oa̍h kiam seⁿ-thòaⁿ. Kho-ha̍k siōng só͘ kóng ê sek-èng, sī chi̍t khoán chū-jiân soán-tek ê kiat-kó. Sek-èng tû-liáu sī chí sán-seng--chhut-lâi ê sèng-chit pún-sin, mā chí sán-seng ê kòe-têng.[1]

Iōng-gí siu-kái

Tī bô-kâng ê hun-iá, "sek-èng" ê ì-sù ke-kiám bô-kâng, tī seng-lí-ha̍k-kài khah ū khó-lêng sī kóng hoat-seng tī kò-pia̍t seng-bu̍t-thé sin-ku téng ê kòe-têng; nā chìn-hòa kho-ha̍k-kài chú-iàu sī kā sek-èng chit jī the̍h lâi tāi-piáu chìn-hòa ê kòe-têng kap kiat-kó. Kóng chi̍t chiah seng-bu̍t "í-keng sek-èng" liáu bó͘ khoán khoân-kéng, ē-tàng kóng i-ê chûn-oa̍h pún-sin to̍h sī sek-èng ê chèng-bêng, tùi chì-hòa-ha̍k-ka lâi kóng, in ê gián-kiù tùi-siòng to̍h sī hia chûn-oa̍h-chiá ê sek-èng goân-in kap kòe-têng.[1]

Chham-chiàu siu-kái

  1. 1.0 1.1 Stanley A. Rice (2007). "Adaptation". Encyclopedia of Evolution. Facts On File, Inc. ISBN 978-0-8160-5515-9.