Jan Mayen-CIA WFB Map.png

Jan Mayen sī 1-ê tiàm-tī pak-ke̍k ê hóe-soaⁿ-tó, tāi-iok tī Greenland kap Lo̍k-ui khah pak ê tiong-kan ūi-tì. Tó-bīn pō·-hūn hō· peng-hô khàm tiâu leh. Tó pun chò 2 koeh, tiong-kan keh 1 liâu tē-kiap. Sī Lo̍k-ui Ông-kok ê 1 pō·-hūn.

Jan Mayen bô tiōng-iàu ê thian-jiân chu-goân. Tó-siōng ū Lo̍k-ui ê la-jí-o·h hòng-sàng-tâi kap khì-siōng koan-chhat chām. Chit-kóa jîn-oân sī î-it ê chū-bîn.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Gōa-pō· liân-kiatSiu-kái