Jiō

tùi io-chí sán-seng ê e̍k-thé pâi-siat-bu̍t

Jiō (尿), he̍k-chiá jiō-e̍k (尿液), sī chek-chui tōng-bu̍t keng-kòe tāi-siā liáu-āu ê e̍k-thé pâi-sià-bu̍t.

Jiō