Jiō-tō

liân-kiat phōng-kong kàu jiō-tō gōa-kháu ê koán-tō

Jiō-tō (尿道; Eng: urethra) sī tōng-bu̍t thé-lāi ê khì-koan. I ùi phông-kong liân-thong kàu thé-goā, chú-iàu ê kong-lêng sī kā jiō-e̍k pâi-chhut thé-goā. Tī kang ê chhī-leng tōng-bu̍t thé-lāi, jiō-tō iáu-koh ū pâi-chhut cheng-chúi ê kong-lêng, só͘-í i mā sī chi̍t ê seⁿ-thoàⁿ khì-koan.

Cha-bó͘ hām cha-po͘ ê jiō-tō