Ji̍t-pún-to

Ji̍t-pún-to (日本刀) ia̍h-sī kiò chò bú-sū-to (武士刀), sī iōng Ji̍t-pún thoân-thóng kang-gē chò ê to. It-poaⁿ hun chò katana (taiti, utigatana), wakizasi kap tantô.

Ji̍t-pún-to