To sī 1-khoán lán lâng tiāⁿ-tiāⁿ sú-īong ê ke-si, to it-poaⁿ seⁿ-chò tn̂g-tn̂g, to-bah ū chin lāi ê kîⁿ, ē-tàng ēng lâi chhiat mi̍h-kiāⁿ.

Chi̍t-koá to-á.

1-ki to sīong-tīong-iàu ê pō·-hūn sī to-bah, to-bah ê kîⁿ lāi-lāi, ēng lâi chhiat mi̍h ê só·-chāi, hō-chò to-chhuì (mā kóng-chò to-mî), to-bah ê boé it-poaⁿ lóng chò hō· chiam-chiam (to-boé), to-mî ū ê sī chi̍t-pêng, ū ê chò siang-pêng, ū siang-pêng to-mî, to-bah ti̍t-ti̍t--ê, it-poaⁿ kā kìo-chò kiàm khah chē.

To-bah ē-kha chiap tī to-pìⁿ, to-pìⁿ sī lâng ēng chhíu lia̍h to ê só·-chāi, ū ê to koh ē phoè to-khak (mā kóng-chò to-sok he̍k-sī to-sìo), bô ēng to ê sî-chūn, tō thang kā to-bah siu ji̍p khì to-khak lāi-té.

Jîn-lūi tùi Chi̍oh-khì Sî-tāi tō í-keng the̍h to lâi tòng-chò ke-si kap bú-khì, chi̍t-khí-khiàn lâng sī ēng chi̍oh-thâu chò to, āu--lâi, lâng ē-hiáu lī-īong kim-si̍ok liáu-āu, to-bah ê pō·-hūn, chiah kái ēng tâng, thih kap kǹg-thih lâi chò, hiān-chhú-sî mā ū ēng hûi-á chò ê to-bah, chóng--sī to ê ki-pún khoán-sek îu-goân bô chiâⁿ-toā ê piàn-hoà.

Sui-jiân ki-pún khoán-sek sio-siâng, to ê hoe-khoán sī cha̍p-hoe gō·-sek, toā-ki--ê, sè-ki--ê, ti̍t--ê, oan-khiau--ê, sò·-bīn--ê, bô-kâng hoe-chháu--ê, ta̍k kok-ka, ta̍k só·-chāi, ta̍k sî-tāi lóng chhut chē-chē seⁿ-chò kok-īuⁿ ê to-á.