Jia̍t-téng (Eng-gí: thermopause) sī Tē-kiû ê tāi-khì-khoan tang-tiong jia̍t-khoan ê téng-bīn pian-kài. Chia ê un-tō͘ hoān-ûi thang tùi choa̍t-tùi lêng-tō͘ kàu 987.548 °C.