Jia̍t-tài soân-hong

(Tùi Jia̍t-tāi soân-hong choán--lâi)

Jia̍t-tài soân-hong[1] (Eng-gí: tropical cyclone) sī sìn-sok tńg-se̍h ê pō-hong hē-thóng (storm system), pún-sin sī chi̍t-ê kē-khì-ap tiong-sim.

Tùi jia̍t-tài soân-hong ê hō-miâ, chiàu kiông-tō͘ kap tē-hng hun-pia̍t, ū hong-thai, hurricane (Eng-gí ho͘-im: /ˈhʌrᵻkən/), jia̍t-tài pō-hong, jia̍t-tài kē-khì-ap téng khoán.

Chham-khó siu-kái

  1. Thomas Barclay (1923). "旋 soân". Supplement to Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. soân-hong. a whirlwind; a cyclone