Jonathan Weiner sī 1 ūi Bí-kok chok-ka. Weiner ū 1 pún chheh Finch ê Chhùi (The Beak of the Finch), leh biâu-siá Galápagos Kûn-tó ê ián-hoà, ûi-thoân ham khoân-kéng ê koan-hē, bat the̍h tio̍h 1995 nî hui-siáu-soat-lūi ê Pulitzer Chióng.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái