Galápagos Kûn-tó

Galápagos Kûn-tó (Se-pan-gâ-gí: Islas Galápagos; koaⁿ-hong miâ-chheng: Archipiélago de Colón, Colón Kûn-tó) sī 1-cho͘ tī Thài-pêng-iûⁿ ê kûn-tó, lī Lâm Bí-chiu sai-hōaⁿ iok-lio̍k 1,000 km hn̄g, chèng-tī-siōng sio̍k-î Ecuador koán-hat. Kûn-tó pau-koah 13-lia̍p hóe-soaⁿ-tó kap kî-thaⁿ khah sè ê sió-tó. Hiah-ê hóe-soaⁿ iáu ū oa̍h-tōng. Galápagos Kûn-tó in-ūi Charles Darwin ê chìn-hòa-lūn tōa chhut-miâ.

NASA oē-chheⁿ hip--ê
Galápagos Kûn-tó