Julius-Claudius ông-tiâu

Julius-Claudius ông-tiâu sī chí 5-ūi Lô-má hông-tè: Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius kap Nero kap in ê ka-cho̍k. In tùi Lô-má Tè-kok tī Augustus sî-kî sán-seng khai-sí thóng-tī, chū Chêng 27 nî kàu Āu 68 nî Nero chū-sat kiat-sok.