Kàn-tia̍p (Hàn-jī: 間諜; spai), mā hō-chòe thàu-á (透仔), sī chi̍t chióng choan-bûn chiông-sū pì-bi̍t cheng-thàm ê chit-gia̍p.

Kawahima Yosiko sī le̍k-sú siōng ê chi̍t ūi Ji̍t-pún cha-bó͘ kàn-tia̍p.