Kàu-hông Victor 1-sè (La-teng-bûn: Victor I) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-14 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Victor 1-sè ê ōe-siōng.
Kàu-hông Victor 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Eleuterus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Zephyrinus