Kâng-miâ-jī (Eng-gí: homonym; Óa-im: "HÓ-MO-NÌM-yes"; gí-goân: homo- "sio-siâng" + -nym "hō-miâ"[1]) ia̍h tông-im-gí (Ji̍t-gí: 同音語[2]) sī ho͘-im kap siá-hoat sio-siâng m̄-koh ì-sù bô-kâng ê tan-jī, nā chiàu goân-choân ì-sù thang hō chò "kâng-im kâng-hêng bô-kàng ì-sù ê tan-jī". Chit-khoán jī mā ē-sài kóng sī ū chē khoán ì-sù ê chi̍t-ê tan-jī, chóng-sī chia ê ì-sù tiāⁿ-tiāⁿ sī bô-kâng lâi-goân, ka-ta sī bô tú-hó ū sio-siâng ê ho͘-im ia̍h tàu-jī.

Pí-lūn chiàu Pe̍h-ōe-jī chò chiàⁿ-jī-hoat ê Hō-ló-oē lâi-kóng, "su-hoat" (司法) kap su-hoat (書法) tiō sǹg sī chi̍t khoán kâng-miâ-jī. Bô-kâng siá-hoat m̄-koh ho͘-im sio-siâng ê jī mā sǹg sī kâng-miâ-jī, chhan-chhiūⁿ Ji̍t-pún-ōe ê "機関" (ki-koan) kap "器官" (khì-koan) lóng tha̍k kikan, m̄-koh chiàu Hàn-jī lâi kóng sī bô-kâng siá-hoat. Nā tùi Hàn-jī ê koan-tiám lâi kóng, che nn̄g lē lóng sǹg chò ī-hêng-jī (heterograph).

Chham-chiàu siu-kái

  1. "homonym (n.)". Online Etymology Dictionary. 2018-12-13 khòaⁿ--ê. 
  2. "同音語". Kotobank.jp. 2018-12-13 khòaⁿ--ê.