Kî-boa̍t-khó (期末考) sī ha̍k-hāu tī ha̍k-kî kiat-sok ê sî-chūn só͘ thóng-it chìn-hêng ê chi̍t tiûⁿ toā kui-bô͘ ê khó-chhì. Kî-boa̍t-khó ê kong-lêng kap bo̍k-te̍k sī beh lâi khó-chhat ha̍k-seng tī pún ha̍k-kî ê ha̍k-si̍p hāu-kó. Tī Tâi-oân, kî-boa̍t-khó ê sî-kan it-poaⁿ sī tī 1 goe̍h tiong-sûn kap 6 goe̍h té, tān-sī iā ū-khó-lêng in-ūi siáⁿ-mi̍h in-sò͘ lâi thê-chá ia̍h-sī iân-tî.

Siong-koan

siu-kái