Kò͘-thé

(Tùi Kò͘-siòng choán--lâi)

Kò͘-thébu̍t-chit ê chi̍t khóan chōng-thài, tī chit khóan siòng-thài, bu̍t-chit ê hêng-thé chham thé-chek ū it-tēng ê hān-chè.

Siong-koan hāng-bo̍k

siu-kái