Kò͘ Iām-bú

Kò͘ Iām-bú (顧炎武; 1613 nî  – 1682 nî ), goân-miâ Kàng (絳), piáu-jī Tiong-chheng (忠清), sī Tiong-kok Bêng-tiâu bóe-kî kap Chheng-tiâu chho͘-kî ê tiōng-iàu su-sióng-ka kiam ha̍k-chiá. Tī Bêng-tiâu bia̍t-bông liáu-āu, i kái-miâ Iām-bú (炎武), piáu-jī Lêng-jîn (寧人). Chē-chē ha̍k-chiá lóng chheng-ho͘ i chò Têng-lîm Sian-seng (亭林先生).

Kò͘ Iām-bú