Tu-sek-hoē-siā (株式會社)[1]ia̍h sī kiò chò kó͘-hūn iú-hān kong-si (kiks) sī chi̍t kóa tu-chú chò-hóe sêng-li̍p ê hoē-siā cho͘-chit. Tu-chú tùi kong-sí hù i só͘ chhî iú ê tu-sek ê iú-hān chek-jīm.

Siong-koan

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái