Tu-sek (株式)[1], mā hō chò kó͘-hūn (股份), sī chi̍t hāng sū-gia̍p (pau-koat kong-si kap ha̍p-chok-siā téng-téng) siū tâu-chu chóng-gia̍h ê chi̍t pō͘-hūn.

Hô-lân Tang-ìn-tō͘ Kong-si1623 nî hoat-hêng ê kó͘-phiò.

Piáu-sī chiàm-iú tu-sek ê chèng-kǹg kiò kó͘-phiò (he̍k-chiá tu-kǹg[2]), sī chi̍t chióng iú-kè chèng-kǹg, ē-tàng (m̄-koh bô it-tēng ài) tī kong-khai ê chhī-tiûⁿ téng kau-e̍k. Hoat-hêng kó͘-phiò sī kong-si bō͘-chi̍p chu-kim ê chi̍t chióng hong-hoat. Ū-sî, lâng kóng ê "kó͘-phiò" tio̍h-sī "kó͘-hūn" ê ì-sù. Jî-chhiá in-ùi chèng-kǹg tiān-chú-hòa ê hoat-tián, niá ū kó͘-phiò ê lâng bô it-tēng ài theh kó͘-phiò chóa.

Tu-sek ê só͘-iú-chiá hō-chòe tu-chú (株主, mā kiò kó͘-tong, kó͘-chú, kó͘-kha), ē-tàng hun-phòe tio̍h siu-ek, iā-chiū-sī phòe-tong (配當, mā kiò kó͘-lī). Tu-sek chiàm siōng chē ê toā tu-chú hō-choè kó͘-thâu.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái