Kó͘-tián A-la-pek-gí

Kó͘-tián A-la-pek-gí (العربية الفصحى) sī ùi Umayya ông-tiâu kàu Abbas ông-tiâu kî-kan ê su-bīn A-la-pek-gí. Hiān-tāi Piau-chún A-la-pek-gí sī i-ê ti̍t-hē āu-tāi; sui-jiân Hiān-tāi Piau-chún A-la-pek-gí ê gí-lūi chham Kó͘-tián A-la-pek-gí bô-kāng, m̄-koh in-ê gí-hoat ki-pún sio-siâng.

Ēng Kó͘-tián A-la-pek-gí siá ê Kó͘-lân-Keng

Kó͘-lân-Keng sī ēng chit-khoán giân-gí su-siá--ê, só͘-í chin chē Bok-su-lîm jīn-ûi chit-ê giân-gí sī sîn-sèng--ê. Bô-lūn Bok-su-lîm tī ji̍t-siông seng-oa̍h tiong sú-iōng siáⁿ-mi̍h khoán giân-gí, tī chò lé-pài sî thong-siông ē sú-iōng Kó͘-tián A-la-pek-gí.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái