Kó͘-tong (股東) sī kó͘-hūn kong-si ê chhut-chu-jîn, mā hō-chò tâu-chu-jîn. Tī kó͘-hūn kong-si tiong chhî-iú kó͘-hūn ê lâng, i-ê khoân-lī kap chek-jīm ē tī kong-si chiong-têng sè-chek tiong lia̍t-bêng. It-poaⁿ chêng-hóng hā, kó͘-tong ū khoân chhut-se̍k kó͘-tong tāi-hōe, pēng ū piáu-koat-khoân. Kong-si mā ē-tàng hoat-hêng bô tâu-phiò-khoân ê kó͘-hūn hō͘ kó͘-tong, it-poaⁿ hō-chò iu-sian-kó͘. Kó͘-tong mā ū-khó-lêng sī kî-thaⁿ ha̍p-chu keng-êng ê kang-siong khì-gia̍p ê tâu-chu-chiá. Kong-si ê si̍t-chè keng-êng-chiá sī iû kó͘-tong tāi-hōe só͘ soán chhut ê táng-sū cho͘-sêng táng-sū-hōe, iû táng-sū-hōe phèng-soán chhut keng-êng thoân-tūi, mā ū kó͘-tong ia̍h táng-sū jīm-iōng ka-kī chhin-cho̍k keng-êng ê ka-cho̍k khì-gia̍p.