Kam-kókoé-chí ê 1 khoán, kui-sio̍k-tī tan-seng-kó, sī hûn-hiong-kho (芸香科) kam-kiat-sio̍k (柑桔屬) te̍k-iú ê koé-chí lūi-hêng. Kam-kó sī iû to-sim-phoê ê chú-pâng hoat-io̍k jî sêng. Goā-phoê sī iû goā-kó-phoê kap tiong-kó-phoê ha̍p-sêng; goā-kó-phoê tì-bi̍t koh kāu, ū iû-phàu, hâm-iú hui-hoat-iû sêng-hūn; tiong-kó-phoê so·-sang ná-chhiūⁿ hái-mî. Lāi-kó-phoê hun-chò joā-chē keng-keh (1 bān 1 bān), kāu chiap, kî-tiong ū chéng-chí.

Liú-tengkam-kó ê 1 koán

Chē-chē kam-kó sī jîn-lūi ê chia̍h-mi̍h he̍k tiâu-bī-liāu, chhin-chhiūⁿ kam-á, liú-teng, lê-bóng, iū-á téng-téng.