Le-bóng

(Tùi Lê-bóng choán--lâi)
?Lê-bóng
Lê-bóng
Pó-io̍k chōng-hóng

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
A-kong: Rosidae
Bo̍k: Sapindales
Kho: Rutaceae
Sio̍k: Citrus
Chéng: C. limon
Ha̍k-miâ
Citrus limon
(L.) Burm.f.

Le-bóng[1]koé-chí ê 1 khoán, hêng-thé sio̍k kam-kó.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教育國際學術研討會. 南台科技大學.