Kang Bûn-iā

Kang Bûn-iā (Hàn-jī: 江文也, Hô-im Ko Bunya, 1910 nî1983 nî), gôan-miâ Kang Bûn-pin (Hàn-jī: 江文彬)

Kang Bûn-iā

1910 nî chhut-sì tī Sam-chi (chit-má ê Sin-pak-chhī Sam-chi-khu).

Chok-phínSiu-kái

Sòaⁿ-téng chu-gôanSiu-kái

  Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.