Kellogg's, choân-miâ sī Kellogg Company, sī Bí-kok ê khòa-kok si̍t-phín chè-chō kong-si, pún-siā tī Michigan ê Battle Creek. Kellogg's ê sán-phín ū cereal, chi̍t kóa hong-piān si̍t-phín, kiam piáⁿ thn̂g-á téng chē khoán ê sì-siù-á.

Kellogg's ê pún-siā tōa-lâu.