Khàn-hō͘-ha̍k sī tùi kiān-khong kap phòaⁿ-pēⁿ sū-bū, gín-á kap lāu-lâng chiàu-kò͘ ê gián-kiù. I kap i-ha̍k, siā-hōe-ha̍k, seng-bu̍t-ha̍k, thóng-kè-ha̍k lóng ū koan-hē.