éng-kiú tōa-kiū-khí ê khí-kin hun-chhe ê só·-chāi (furcation area) ū-tang-sî ē hoat-hiān khí-iū-chit chu (Hàn-jī: 齒釉質珠, Eng-gí: enamel pearl) he̍k khí-iū-chit thut-khí (齒釉質凸起, enamel projection), khah-chiap chhut-hiān tī têng-táu. Khí-iū-chit chu ē-tit tiām khí-kin-chiam chiu-ûi tiān-kong-phìⁿ (Hàn-jī:齒根尖周圍電光片, Hôa-gí: 牙根尖放射照片, Eng-gí: periapical radiograph) lâi hoat-hiān, mā ē-tàng ēng thàm-chiam (探針, explorer) lâi kiám-cha. khí-iū-chit chu he̍k thut-khí ē hóng-gāi khí-chiu ê kiān-khong, gê-i-sukhí-chiu tī-liâu ê sî ē kā bôa--tiāu.