Gê-i-su (dentist) sī i-su ê 1 chióng, chiàu-kò· lán ê chhùi-khiuⁿ kiān-khong būn-tê pau-koah chhùi-khí. Beh chò gê-i-su pit-su ài the̍h-tio̍h chèng-sek jīn-tēng ê khí-kho ha̍k-hāu ê ha̍k-ūi, koh thong-kòe kok-ka khó-chhì the̍h-tio̍h gê-i-su chip-chiàu, chiah ē-tàng chip-hêng khí-kho ê i-liâu hêng-ûi.

Tâi-oân

siu-kái

Tâi-oân ê gê-i-su ióng-sêng kàu-io̍k sī tāi-ha̍k kàu-io̍k, kah i-su ióng-sêng kàu-io̍k hun-liû, siu-gia̍p 6 tang, kî-tiong soah-bóe 1 tang sī si̍t-si̍p, pī-gia̍p siū-ú gê-i ha̍k-sū ha̍k-ūi. Pī-gia̍p í-āu ài keng-kòe khó-chhì-īⁿ kok-ka choan-bûn ki-su̍t jîn-goân khó-chhì, hun-chò ki-chhó· kap lîm-chhn̂g 2 kai-tōaⁿ ê khó-chhì, khó-chhì ki̍p-keh chiah ē-tàng the̍h tio̍h gê-i-su chip-chiàu. Ki-chhó· khó-chhì ē-sái tī tāi-ha̍k tē-4 nî siu-oân ki-chhó· ha̍k-kho liáu-āu tāi-seng chham-ka. The̍h tio̍h gê-i-su chip-chiàu chiah ē-sái sin-chhéng chip-gia̍p chip-chiáu, khai-sí hêng-i. Tú pī-gia̍p kan-taⁿ ē-sái tī pēⁿ-īⁿ he̍k chín-só· ho̍k-bū, ho̍k-bū móa 2 tang chiah ē-sái to̍k-li̍p khai-gia̍p. Chip-gia̍p chip-chiáu 6 tang keng-ōaⁿ 1 pái, chit 6 tang lāi ài chiap-siū gê-i kè-sio̍k kàu-io̍k 180 ê ha̍k-hun chiah ē-sái--tit.

Gê-i ha̍k-hē

siu-kái

Choân-kok ta̍k-tang chio-seng miâ-gia̍h 384 lâng, pit-gia̍p 300 kàu 360 gōa lâng.

Choân-kok ta̍k-ê kong-hōe hōe-goân jîn-sò· thóng-kè pió

siu-kái
Choân-kok ta̍k-ê kong-hōe hōe-goân jîn-sò· thóng-kè pió
kong-hōe lūi-pia̍t khai-gia̍p ho̍k-bū sûn hōe-goân chóng-sò· kong-hōe lūi-pia̍t khai-gia̍p ho̍k-bū sûn hōe-goân chóng-sò·
Tâi-pak-chhī 1211 1157 23 2391 Lâm-tâu-koān 99 43 2 144
Ko-hiông-chhī 529 356 22 907 Ka-gī-chhī 108 53 0 161
Ke-lâng-chhī 88 46 0 134 Ka-gī-koān 54 31 0 85
Tâi-pa̍k-koān 942 647 13 1602 Hûn-lîm-koān 107 36 0 143
Gî-lân-koān 84 35 2 121 Tâi-lâm-chhī 276 171 5 452
Sin-tek-chhī 121 79 2 202 Tâi-lâm-koān 177 109 1 287
Sin-tek-koān 74 37 0 111 Ko-hiông-koān 217 155 2 374
Thô-hn̂g-koān 381 337 7 725 Pîn-tong-koān 143 49 1 193
Biâu-le̍k-koān 88 44 3 135 Hoa-liân-koān 69 60 2 131
Tâi-tiong-chhī 513 353 13 879 Tâi-tang-koān 33 23 0 56
Tâi-tiong-koān 356 185 9 550 Pêⁿ-ô·-koān 17 12 0 29
Chiong-hòa-koān 256 174 8 438 Kim-mn̂g-koān 8 4 0 12
ha̍p-kè 5951 4194 115 10260

2006 nî 6 goe̍h 30 ûi-chí, Tâi-oân-gê-i-kài cha̍p-chì, 2006 nî tē-25 kńg tē-7 kî .

1910 nî kàu 1945 nî Tâi-oân gê-i-su jîn-sò· thóng-kè

siu-kái
1910 nî kàu 1945 nî Tâi-oân gê-i-su jîn-sò· thóng-kè
Nî-hūn Gê-i-su jîn-sò· Múi 5 tang cheng-ka jîn-sò· Ji̍t-pún-che̍k Tâi-oân-che̍k
1910 8 0
1915 15 7
1920 60 45
1925 94 34
1930 217 123
1935 336 119
1940 474 138 188 286
1945 738 264 245 493

Chu-liāu lâi-goân: 重修台灣省通志卷七政治志衛生篇(第一冊), 白榮熙, Lâm-tâu-chhī, Tâi-oân-séng Bûn-hiàn-hōe.

Lâm-tiâu-sian

siu-kái

Kin-kù Lâm-tiâu-sian sím-cha phêng-kè-īⁿ (審查評計院) 2005 nî 12 goe̍h chhe-peh só· kong-pò· ê chu-liāu, lóng-chóng ū 120 keng ê khí-kho pēⁿ-īⁿ, 12,483 keng khí-kho chín-só·; ū 11 keng tāi-ha̍k ū siat gê-i ha̍k-hē, ta̍k-tang chhut-gia̍p ê khí-kho ha̍k-seng tāi-iok 800 gōa miâ; si̍t-chè niá-ū chip-chiàu koh chip-gia̍p ê khí-kho-i chóng-sò· sī 16,150 miâ.

Tī Lâm-ti6au-sian, khí-kho pēⁿ-īⁿ kap khí-kho chín-só· êng-gia̍p sî-kan sī pài-1 kaù pài-5 ê 9-tiám kàu 18-tiám, pài-6 ê 9-tiàm kàu 16-tiám.

Gê-i ha̍k-hē

siu-kái
 • Dental college of Seoul university (首爾)
 • Dental college of Korea university (高麗)
 • Dental college of YonSei university (延世)
 • Dental college of KyungHee university (慶熙)
 • Dental college of DanKook university (檀國)
 • Dental college of WonKwang university (圓光)
 • Dental college of ChonNam university (全南)
 • Dental college of ChonBuk university (全北)
 • Dental college of ChoSun university (朝鮮)
 • Dental college of KyungPook university (慶北)
 • Dental college of PuSan university (釜山)

Chu-liāu lâi-goân : Tiong-hôa bîn-kok kháu-khiuⁿ si̍t-thé ha̍k-hōe ê newsletter tē-55 kî, p38-41, 2006 nî

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái