Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k

(Tùi Tâi-oân Tāi-ha̍k choán--lâi)

Kok-li̍p Tâi-ôan-tāi-ha̍k (國立臺灣大學), Tâi-oân chhut-miâ ê tāi-ha̍k, kán-chheng Tâi-tāi.

Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k
國立臺灣大學

tô͘-su-kóan
Hāu-hùn 敦品勵學,愛國愛人
Hāu-hùn
hoan-e̍k
Tun-phín Lē-ha̍k, Ài-kok Ài-jîn
Lūi-pia̍t kok-li̍p
Khí-chō 1928 nî 3 goe̍h 17 ji̍t (1928-03-17)
Hāu-tiúⁿ Koán Tiong-bín
Kàu-su
6,765 lâng (2018 nî)
Só͘-chāi
Liân-bêng Tâi-oân Tāi-ha̍k Liân-bêng
Bāng-chām http://www.ntu.edu.tw/

Ha̍k-hāu tī 1928 nî iû Ji̍p-pún-lâng sêng-li̍p, gôan-miâ Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k. 1945 nî kái hō Kok-li̍p Tâi-ôan-tāi-ha̍k.

Tâi-tāi hāu-iú tiong kàu-taⁿ bat ū 1 ê Nō-bé-luh-chióng tit-chú, 3 ê chóng-thóng, í-ki̍p 84 ê Tiong-gián-īⁿ īⁿ-sū.

Le̍k-jīm Hāu-tiúⁿ siu-kái

  Ji̍t-tī Tâi-oân Sî-kî siu-kái

Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k chóng-tiúⁿ
Jīm-chhū Sèⁿ-miâ Jīm-kî Pī-chù
1 Sidehara Taira 1928/3 - 1937/9 Ji̍t-pún le̍k-sú-ha̍k-ka, kàu-io̍k-ka
2 Chitanori Mita 1937/9 - 1941/4 Ji̍t-pún i-ha̍k-ka
3 Masatsugu Andō 1941/4 - 1945/3 Ji̍t-pún Ji̍t-gí gí-giân-ha̍k-chiá
4 Kazuo Andō 1945/3 - 1945/8 Ji̍t-pún hòa-ha̍k kang-têng-ha̍k-ka

  Tiong-hoâ Bîn-kok Sî-kî siu-kái

Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k ha̍k-tiúⁿ
Jīm-chhū Sèⁿ-miâ Jīm-kî Pī-chù
1 Lô Chong-lo̍k 1945/8 - 1946/2/9
1946/4/9 - 1946/5
Tiong-kok si̍t-bu̍t-ha̍k-ka, Tiong-gián-īⁿ īⁿ-sū
2 Lio̍k Chì-hông 1946/8/13 - 1948/5/31 Tiong-kok kang-têng-ha̍k-ka
3 Chng Tiông-kiong 1948/6/1 - 1948/8/1
1948/8/29 - 1948/12/7
Tiong-kok Hòa-ha̍k-ka; jīm-lāi chhéng-sî nn̄g pái, bóe-á iû Pò͘ Su-nî chiap-chhiú.
tāi-lí Tō͘ Chhong-bêng 1948/12/8 - 1949/1/19 Tâi-oân i-ha̍k-ka; Tâi-tāi I-ha̍k-īⁿ īⁿ-tiúⁿ chiam-jīm kàu-bū-tiúⁿ chiam-jīm tāi-lí hāu-tiúⁿ.
4 Pò͘ Su-nî 1949/1/20 - 1950/12/20 Tiong-kok le̍k-sú ha̍k-ka, kàu-io̍k-ka, Tiong-gián-īⁿ īⁿ-sū; jīm-lāi in phòa-pēⁿ kòe-sin,bâi-chōng tī hāu-hn̂g lāi-té ê Pò͘-hn̂g.
tāi-lí Sím Kong-pek 1950/12/20 - 1951/3 Tiong-kok le̍k-sú ha̍k-ka; kàu-bū-tiúⁿ chiam-jīm tāi-lí hāu-tiúⁿ.
5 Chîⁿ Su-liōng 1951/3 - 1970/6 Tiong-kok hòa-ha̍k-ka, Tiong-gián-īⁿ īⁿ-sū
6 Giâm Chín-heng 1970/6 - 1981/8 Tiong-kok chúi-lī kang-têng-ha̍k-ka
7 Gû Tiāu-tiong 1981/8/1- 1984/8/1 Tiong-kok tô͘-bo̍k kang-têng-ha̍k-ka
8 Sun Chìn 1984/8/1 - 1993/2/27 Tiong-kok keng-chè-ha̍k-ka; chhut-jīm Tiong-hôa-bîn-kok Kok-hông-pō͘ pō͘-tiúⁿ.
tāi-lí Koeh Kong-hiông 1993/2/27 - 1993/6/21 Tâi-oân tōng-bu̍t-ha̍k-ka; kàu-bū-tiúⁿ chiam-jīm tāi-lí hāu-tiúⁿ
9 Tân Uî-tsiau 1993/6/22 - 2005/6/21 Tâi-oân i-ha̍k-ka
10 Lí Sū-gîm 2005/6/22- 2013/6/21 Tâi-oân tiān-ki kang-têng-ha̍k-ka[1]
11 Iûⁿ Phoàn-tî 20135/6/21 - 2017/6/21 Tâi-oân i-ha̍k-ka, Tiong-gián-īⁿ īⁿ-sū
tāi-lí Tiunn Khèng-suī 2017/6/21 - 2017/10/1 Tâi-oân bu̍t-lí-ha̍k-ka, hêng-chèng hù-hāu-tiúⁿ chiam-jīm tāi-lí hāu-tiúⁿ
tāi-lí Koeh Tāi-uî 2017/10/1 - 2019/1/8 Tâi-oân Tiān-náu kho-ha̍k-ka; ha̍k-su̍t hù-hāu-tiúⁿ chiam-jīm tāi-lí hāu-tiúⁿ
12 Koán Tiong-bín 2019/1/8 - 2023/1/7 Tâi-oân keng-chè-ha̍k-ka, Tiong-gián-īⁿ īⁿ-sū; goân-té beh tī 2018 nî 2 goe̍h 1 hō 上任, m̄-kò siū-tio̍h hāu-tiúⁿ lîn-soán sū-kiāⁿ éng-hióng, it-ti̍t kàu kâng-nî 12 goe̍h 24 hō chiah thê-tio̍h Kàu-io̍k-pō͘ he̍k-khó, liâm-mi tī 2019 nî 1 goe̍h 8 hō chiūⁿ-jīm. Tān-sī kâng-goe̍h 15 hō in-ūi i jīm chèng-hú kong-chit kî-kan chhap ū tio̍h kiam-chit ê chêng-sū, hō͘ Kàm-chhat-īⁿtân-hāi, î-sàng Kong-bū-oân Têng-kài Úi-oân-hōe sim-lí āu hŏng phòaⁿ sin-kài.

Cho͘-chit siu-kái

Kàu-ha̍k Tan-ūi siu-kái

Tâi-oân Tāi-ha̍k lóng-chóng ū 11 ê ha̍k-īⁿ (college), 3 ê choan-gia̍p ha̍k-īⁿ (school), ē-kha siat iú 56 ê ha̍k-hē, 133 ê gián-kiù-só͘, 19 ê sek-phok-sū ha̍k-têng.

Chia-ê 14 ê ha̍k-īⁿ kap choan-gia̍p ha̍k-īⁿ hun-pia̍t sī:

 • Bûn-ha̍k-īⁿ
 • Lí-ha̍k-īⁿ
 • Siā-hōe Kho-ha̍k Īⁿ
 • I-ha̍k-īⁿ
 • Gê-i-ha̍k Choan-gia̍p Ha̍k-īⁿ
 • Io̍h-ha̍k Choan-gia̍p Ha̍k-īⁿ
 • Kang-ha̍k-īⁿ
 • Seng-bu̍t Chu-goân kap Lông-ha̍k Ha̍k-īⁿ
 • Siù-i Choan-gia̍p Ha̍k-īⁿ
 • Koán-lí Ha̍k-lí
 • Kong-kiōng Ōe-seng Ha̍k-īⁿ
 • Tiān-ki Chū-sìn Ha̍k-īⁿ
 • Hoat-lu̍t Ha̍k-īⁿ
 • Seng-bēng Kho-ha̍k Īⁿ

Koh-ū 4 ê ha̍k-īⁿ-kip kàu-ha̍k tan-ūi:

 • Kok-chè Ha̍k-īⁿ
 • Chìn-siu Thui-kóng Ha̍k-īⁿ
 • Chhòng-sin Siat-kè Ha̍k-īⁿ
 • Kiōng-tông Kàu-io̍k Tiong-sim

Gián-kiù Tiông-sin siu-kái

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái

Chham-khó siu-kái

 1. 《2007 nî Tâi-oân Tāi-ha̍k Siāu-kài》