Chng Tiông-kiong (莊長恭; 1894 nî 12 goe̍h 25 hō – 1962 nî 2 goe̍h 25 hō), pió-jī Phi-khó (丕可), sī chi̍t ūi Tiong-kok iú-ki hòa-ha̍k-ka.

Chng Tiông-kiong

Seng-pêng

siu-kái

1894 nî, Chng Tiông-kiong tī Chheng-kok Hok-kiàn-séng Choân-chiu-hú Chìn-kang-koān chhut-sì. Chū Pak-kiaⁿ Lông-gia̍p Choan-mn̂g Ha̍k-hāu (taⁿ ê Tiong-kok Lông-gia̍p Tāi-ha̍k) pit-gia̍p liáu-āu, the̍h-tio̍h chióng-ha̍k-kim, khì Bîn-kok Chicago Tāi-ha̍k [en] liû-ha̍k, 1925 nî the̍h-tio̍h phok-sū.

1925 nî, tńg-khì Tiong-kok kà-chheh. 1931 nî khì Tek-kok [de] chò gián-kiú.

1948 nî, tòng-soán Tiong-iong Gián-kiù-īⁿ tē-1-kài īⁿ-sū.

1948 nî 6--goe̍h, Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k ê Lio̍k Chì-hông hāu-tiúⁿ lī-chit, Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú phài Chng Tiông-kiong khì Tâi-oân chiap-jīm Tâi-tāi hāu-tiúⁿ. Chng khai-sí chò hāu-tiúⁿ liáu-āu, chhéng-sî kúi-nā pài, lo̍h-bóe tī 1948 nî 12--goe̍h, lî-khui Tâi-tāi, hāu-tiúⁿ chit-ūi kau hō͘ I-ha̍k-īⁿ īⁿ-tiúⁿ Tō͘ Chhong-bêng.[1]

1949 nî, tam-jīm Tiong-kok Kho-ha̍k-īⁿ Iú-ki Hòa-ha̍k Gián-kiù-só͘ tē-1-jīm só͘-tiúⁿ.

1954 nî, tòng-soán tē-1-kài Choân-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hôe ê tāi-piáu, siong-bū úi-oân-hōe ê úi-oân,

Ha̍k-su̍t sêng-chiū

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. 李東華 (2006). "光復初期(1945-50)的民族情感與省籍衝突――從臺灣大學的接收改制做觀察" (PDF). 臺大文史哲學報. 臺灣大學文學院 (65): 183–221. 
chêng-jīm:
Lio̍k Chì-hông
Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k hāu-tiúⁿ
1948 nî 6--goe̍h-1948 nî 12--goe̍h
kè-jīm:
Tō͘ Chhong-bêng