Kok-hông I-ha̍k-īⁿ

Kok-hông I-ha̍k-īⁿ (hàn-jī: 國防醫學院, Eng-bûn: National Defense Medical Center), koh kiò-chò Kok-hông I-ha̍k Tiong-sim. Tī 1902 nî chhòng-li̍p, sī Tiong-hôa Bîn-kok le̍k-sú siōng-kú ê kun-hāu. Chit-má tī Tâi-pak-chhī Lāi-ô͘-khu.

Kok-hông I-ha̍k-īⁿ

Le̍k-sú siu-kái

1902 nî 11 go̍eh 24 hō, Ôan Sè-kháiThian-chin chhòng-li̍p Pak-iûⁿ Kun-i O̍h-tn̂g.

Le̍k-jīm īⁿ-tiúⁿ siu-kái

  • Lîm Khó-sèng
  • Lô͘ Tì-tek
  • Chhòa Chok-iong
  • Phan Sū-jîn
  • Tiuⁿ Sèng-gôan
  • Tân Hông-it
  • Ông Sian-chìn
  • Tiuⁿ Tek-bêng

Ti-bêng hāu-iú siu-kái