Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ Hù-siat Pēⁿ-īⁿ

Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ Hù-siat Pēⁿ-īⁿ (國立臺灣大學附設醫院), kán-chheng Tâi-tāi Pēⁿ-īⁿ (臺大醫院), sī Tâi-oân ê chi̍t keng kong-li̍p pēⁿ-īⁿ, mā sī Tâi-oân tē-it keng thê-kiong se-iûⁿ-sek i-liâu ho̍k-bū ê chèng-hú i-liâu ki-koan, chóng īⁿ-khu tī Tâi-pak-chhī Tiong-san-lâm-lō͘, lēng-gōa tī choân Tâi-oân kok-tē mā ū hun-chi īⁿ-khu. Tī Ji̍t-pún sî-tāi chho͘-kî 1895 nî chhòng-kiàn, hit-tang-chūn ti̍t-sio̍k tī Tâi-oân Chóng-tok-hú, lo̍h-bóe chiâⁿ-chò Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k Hù-sio̍k Pēⁿ-īⁿ; āu-lâi keng-kòe chē pái piàn-hòa, chiâⁿ-chò hiān-chhú-sî ê Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k I-ha̍k-īⁿ ê kàu-ha̍k pēⁿ-īⁿ. Tâi-tāi Pēⁿ-īⁿ sī Ōe-hok-pō͘ siāng koân phêng-kip ê i-ha̍k tiong-sim, mā sī Tâi-oân i-liâu thé-hē tiōng-iàu ê hông-ia̍h ki-kò͘. Tī koaⁿ-gâm, khì-koan î-si̍t, phīⁿ-ian-gâm, gâm-chèng chín-toàn tī-liâu kap seng-i kng-tiān siōng ê sian-hong gián-kiù sêng-chiū, mā tit-tio̍h kok-chè ê khéng-tēng.

Tâi-tāi Pēⁿ-īⁿ