Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k (高雄醫學大學; Kaohsiung Medical University, kán-siá-chò KMU), kán-chheng-chò Ko-hiông I-tāi, sī chi̍t-keng tiàm-tī Ko-hiông-chhī Sam-bîn-khu ê su-li̍p i-ha̍k choan-mn̂g tāi-ha̍k. 1954 nî chhòng-li̍p, goân-pún hō-chò Ko-hiông I-ha̍k-īⁿ. Chhòng-kiàn-jîn kiam thâu-jīm hāu-tiúⁿ sī Tâi-oân thâu-ūi I-ha̍k phok-sū Tō͘ Chhong-bêng. Chit-keng tāi-ha̍k mā-sī thâu-keng iû Tâi-oân-lâng chhòng-li̍p ê i-ha̍k-īⁿ chham su-li̍p ha̍k-īⁿ. Chhòng hāu ê sî ū: i-ha̍k, gê-i, io̍h-ha̍k kap khàn-hō͘ sì-ê hē. Tī 1999 nî kái-chò chit-má ê miâ, siâⁿ-chò Tâi-oân thâu-só͘ iōng i-ha̍k tāi-ha̍k hō-miâ ê ko-téng kàu-io̍k ha̍k-hāu.

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k ū 1-keng hù-siat pēⁿ-īⁿ, choân-miâ hō-chò Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k Hù-siat Tiong-

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k
Hāu-hùn Lo̍k-ha̍k chì-siōng, gián-kiù tē-it
Lūi-pia̍t Su-li̍p, I-ha̍k tāi-ha̍k
Khí-chō 1954 nî 10--goe̍h 16 chhòng-li̍p Ko-hiông I-ha̍k-īⁿ
1999 nî 8--goe̍h chhe-1 kái-chè-chò Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k
Founder Tō͘ Chhong-bêng
Hāu-tiúⁿ Iûⁿ Chùn-io̍k
Kàu-su
696 (2019 nî)
Ha̍k-seng 6,487 (2019 nî)
Só͘-chāi
Ko-hiông-chhī Sam-bîn-khu Si̍p-choân-it-lō͘ 100 Hō
Bāng-chām www.kmu.edu.tw
tóng-àn:Kaohsiung Medical University logo.svg

hô Kì-liām Pēⁿ-īⁿ (Hàn-gí: 高雄醫學大學附設中和紀念醫院).

2012 nî Ko-i chham Kok-li̍p Tiong-san Tāi-ha̍k cho͘-sêng "Kong-téng Tāi-ha̍k Liân-bêng".

Hē Só͘ Kài-hóng siu-kái

I-ha̍k-īⁿ I-ha̍k-hē (Ki-chhó͘-ha̍k-kho, Lîm-chhn̂g-ha̍k-kho)
Seng-bu̍t Hòa-ha̍k-kho kì Se̍k-sū-pan
Io̍h-lí-ha̍k-kho kì Se̍k-sū-pan
Seng-lí-ha̍k-kho kì Se̍k-sū-pan
I-ha̍k-ûi-thoân-ha̍k-kho kì Se̍k-sū-pan
Sîn-keng-ha̍k-kho kì Se̍k-sū-pan
I-ha̍k Gián-kiù-só͘
Ha̍k-sū-āu I-ha̍k-hē Ūn-tōng I-ha̍k-hē, Ūn-tōng I-ha̍k Gián-kiù-só͘
Ho͘-khip tī-liâu-ha̍k-hē Sīn-chōng Khàn-hō͘-ha̍k-hē
Sìⁿ-miā Kho-ha̍k-īⁿ Seng-bu̍t I-ha̍k kì Khoân-kéng Seng-bu̍t-ha̍k-hē I-io̍h kì Èng-iōng Hòa-ha̍k-hē
Seng-bu̍t Kho-ki-ha̍k-hē
Chhùi-khang I-ha̍k-īⁿ Gê-i-ha̍k-hē Chhùi-khang Ūi-seng-ha̍k-hē
Khàn-hō͘-ha̍k-īⁿ Khàn-hō͘-ha̍k-hē kì Gián-kiù-só͘ Ko-lêng Tn̂g-kî-khàn-hō͘ Se̍k-sū Ha̍k-ūi Ha̍k-têng
Kiān-khong Kho-ha̍k-īⁿ I-ha̍k Kiám-giām kì Seng-bu̍t Ki-su̍t-ha̍k-hē Kong-kiōng Ūi-seng-ha̍k-hē
Bu̍t-lí Tī-liâu-ha̍k-hē Chit-lêng Tī-liâu-ha̍k-hē
I-ha̍k Iáⁿ-siōng kì Hòng-siā Kho-ha̍k-hē
I-bū Koán-lí kì I-liâu Chu-sìn-ha̍k-hē Jîn-kang Tì-hūi Kiān-khong Sán-gia̍p Èng-iōng Se̍k-sū Ha̍k-ūi Ha̍k-têng
Io̍h-ha̍k-īⁿ Io̍h-ha̍k-hē Phang-chong-phín-ha̍k-hē
Io̍h-ha̍k Gián-kiù-só͘ Thian-jiân Io̍h-bu̍t Gián-kiù-só͘
Lîm-chhn̂g Io̍h-ha̍k Gián-kiù-só͘
Jîn-bûn Siā-hōe Kho-ha̍k-īⁿ Sim-lí-ha̍k-hē I-ha̍k Siā-hōe-ha̍k chham Siā-hōe Kang-chok-ha̍k-hē
Sèng-pia̍t Gián-kiù-só͘ Hôa-gí-bûn Tiong-sim
Thong-sek Kàu-io̍k Tiong-sim

Hù-siat Pēⁿ-īⁿ siu-kái

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k Hù-siat Tiong-hô Kì-liām Pēⁿ-īⁿ siu-kái

1956 nî Tō͘ Chhong-bêng Īⁿ-tiúⁿ khai-sí chún-pī chhòng-li̍p hū-siat pēⁿ-īⁿ ê khang-khòe. Tī 1957 nî 6--goe̍h 16 chèng-sek sêng-li̍p. Chit-keng pēⁿ-īⁿ goân-té ê miâ sī Ko-hiông I-ha̍k-īⁿ Hù-siat Pēⁿ-īⁿ, lō͘-bóe Tân Khé-chhoan ūi-tio̍h beh kì-liām i ê lāu-pē Tân Tiong-hô, só͘-í kái-chò chit-má ê miâ. 2016 nî Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k Hāu-bū-hōe-gī lāi-té koat-tēng: ūi-tio̍h ài khì Tân-ka-hòa, beh kā miâ koh kái-chò Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k Hù-siat Pēⁿ-īⁿ. Bo̍k-chêng leh tán Kàu-io̍k-pō͘ sím-he̍k. Goân-té ê Khé-chhoan Tōa-lâu keng-kòe hāu-iú, pēⁿ-īⁿ sin-lô, kàu-chit sin-lô kah ha̍k-seng-á ê tâu-phiò lâi kái-chò Chū-iû Tōa-lâu.

Tī chhòng-li̍p chho͘-kî sī chioh-iōng tong-sî I-ha̍k-īⁿ tē-jī tòng kàu-sek (chit-má ê Gê-ha̍k-hē hē-koán) koh cho͘ Lio̍k-ha̍p-lō͘ ê bîn-ke-chhù lâi chò mn̂g-chín-pō͘. Hit-tong-sî sī chhiàⁿ Khu Hiân-thiam Phok-sū chò thâu-jīm ê pēⁿ-īⁿ īⁿ-tiúⁿ.

Chhī-li̍p Sió-káng Pēⁿ-īⁿ siu-kái

Ko-hiông-chhī Chèng-hú úi-thok ha̍k-hāu keng-êng Chhī-li̍p Sió-káng Pēⁿ-īⁿ. Chit-keng pēⁿ-īⁿ tī Sió-káng Kang-gia̍p-khu, sī khu-e̍k kàu-ha̍k pēⁿ-īⁿ.

Chhī-li̍p Tāi-tông Pēⁿ-īⁿ siu-kái

Ko-hiông-chhī Chèng-hú úi-thok ha̍k-hāu keng-êng Chhī-li̍p Tāi-tông Pēⁿ-īⁿ. Chit-keng pēⁿ-īⁿ, sī khu-e̍k kàu-ha̍k pēⁿ-īⁿ, tī 1946 nî chhòng-li̍p. 2010 nî chèng-sek úi-thok Ko-i koán-lí. Óa Tiong-iong Kong-hn̂g, ūi-tì tī Tiong-hôa-lō͘ kah Bîn-seng lō͘-kháu. Chú-iàu ho̍k-bū Chiân-kim-khu, Sin-heng-khu kah Iâm-tiâⁿ-khu ê bîn-chiòng, sūn-sòa hun-tam Hù-īⁿ ê mn̂g-chín su-kiû.

Chhī-li̍p Kî-tin Pēⁿ-īⁿ siu-kái

Ùi 2014 nî 9--goe̍h (hŏng úi-thok) khai-sí hōaⁿ Ko-hiông Chhī-li̍p Kî-tin Pēⁿ-īⁿ, sī Ko-i i-liâu thé-hē ê chi̍t-ê lō͘-chām-pi. Chit-keng pēⁿ-īⁿ sī Kî-tin-khu ûi-it ê i-liâu ki-kò͘, hū-tam tit-beh 3-bān-ê ku-bîn ê i-liâu chek-jīm. Ko-i i-liâu thé-hē kah téng-koân 3-keng tī thé-chè lāi ê pēⁿ-īⁿ lâi ha̍p-chok, khiā-ti̍t chéng-ha̍p. Koh ka-kiông chham Ūi-seng-só͘ kah chāi-tē chín-só͘ ê phòe-ha̍p: ǹg-bāng kui-ê kiān-khong khàn-hō͘ ê thé-hē ē koh-khah oân-chéng.

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k Hù-siat Tiong-hô Kì-liām Pēⁿ-īⁿ: Gê-kho-pō͘ Tē-it Mn̂g-chín (Lêng-ngá Mn̂g-chín) siu-kái

Ko-i Gê-kho-pō͘ ê īⁿ-gōa chín-só͘, tī Sin-khut-kang Siong-tiàm-ke ê chiàⁿ piⁿ--á, Tiong-iong Kong-hn̂g ê hù-kīn. Chin chē pún-īⁿ ê i-seng lóng ē kàu chia chi-oān.

Ko-hiông I-ha̍k Tāi-ha̍k Hū-siat Ko-i Kong-san Pēⁿ-īⁿ (tng-leh chún-pī) siu-kái

Ko-i Kong-san Pēⁿ-īⁿ I-liâu Tōa-lâu sī 10-lâu ka tē-hā 3-lâu ê kiàn-tio̍k-bu̍t. I ê chóng lâu-tē-pán bīn-chek tāi-iok ū 24,600 pêⁿ, chhái-iōng le̍k-sek kiàn-tio̍k ê siat-kè, chham Lâm-kong-san Chām ē ū chi̍t-tiâu thian-kiô sio-liâm. Kong-san pēⁿ-īⁿ bī-lâi ē tòng-chò khu-e̍k-kip ê kàu-ha̍k pēⁿ-īⁿ: 350-tè it-poaⁿ kip-sèng pēⁿ-chhn̂g, 31-ê i-liâu-kho chham 7-ê i-liâu tiong-sim. 2017 nî 12--goe̍h 25 tāng-thó͘, goân-té ī-tēng tī 2020 nî chùn-kang, āu--lâi sūn bîn-chiòng ê ì, kái siat-kè: kah chia̍t-ūn kiōng-chām chèng-sek tāng-kang.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Kaohsiung Medical University