Khó· Tē-san (许地山; 1893 – 1941), gôan-miâ Khó· Chàn-khun (许赞堃), hō (号) kiò-chòe Tē-san , pit-miâ Lo̍h Hoa-seng (落花生). Hok-kiàn Chiang-chiu-lâng.

Khó· Tē-san
Khó· Tē-san

Keng-le̍k siu-kái

 • 1911 nî – 1917 nî tiong-kan, Khó· Tē-san bat tī Theng-Chiang Liông-su O̍h-tn̂g (汀漳龙师学堂) kah Séng-li̍p Jī-su (省立二师) chò lāu-su, lō·-bóe khó ji̍p Iàn-kiaⁿ Tāi-ha̍k Bûn-ha̍k-īⁿ (燕京大学文学院).
 • 1920 nî pit-gia̍p, the̍h-tio̍h bûn-ha̍k ha̍k-sū ê bûn-phêng. Liáu-āu, Khó·--sian chham hó-pêng-iú Kû Chhiu-pe̍k (瞿秋白), Tēⁿ Chín-to̍k (郑振鐸) in nn̄g-lâng tàu-tīn chhòng-pān pian-chi̍p hit-sî ê chheng-liân tho̍k-bu̍t ( 1-chióng cha̍p-chì ) Sin siā-hōe sûn-khan (新社会旬刊), chú-tō su-sióng sī hóan tē-kok chú-gī, hóan hong-kiàn chú-gī. Lēng-gōa, mā koh hām khî-thaⁿ 12-ê tì-sek chheng-liân thīn-thâu, chó·-chit liáu Bûn-ha̍k Gián-kiù-hōe, bo̍k-tek sī beh thui-sak bûn-ha̍k ê hoat-tián, iōng bûn-ha̍k lâi kái-chō kok-bîn ê su-ûi kah jîn-seng.
 • 1923 nî ~ 1924 nî, tī Bí-kok Ko-lun-pit-a Tāi-ha̍k (Columbia University) ha̍k-si̍p, pit-gia̍p liáu-āu the̍h-tio̍h bûn-ha̍k sek-sū ê ha̍k-ūi. Che í-āu, koh chóan-khì Giû-chin Tāi-ha̍k (Oxford University) ê Gián-kiù-īⁿ, tī hia gián-kiù Chong-kàu-sú, Ìn-tō· Tiat-ha̍k, Hōan-bûn (梵文), Bîn-sio̍k-ha̍k chià-ê ha̍k-kho.
 • 1926 nî, tī Ìn-tō· ê 1-só· tāi-ha̍k ha̍k-si̍p Hōan-bûn kah Hu̍t-ha̍k.
 • 1928 nî ~ 1930 nî, bat chò kòe Iàn-kiaⁿ Tāi-ha̍k Bûn-ha̍k-īⁿ, Chong-kàu-īⁿ ê kàu-siū, iū-koh tī Pak-kiaⁿ Tāi-ha̍k, Chheng-hôa Tāi-ha̍k kah Pak-kiaⁿ Su-hōan Tāi-ha̍k Le̍k-sú-hē kiam-chit.
 • 1933 nî, Tiong-san Tāi-ha̍k chò sian-siⁿ.
 • 1934 nî, koh-1-pái khì Ìn-tō· gián-kiù chong-kàu.
 • 1935 nî, chiâⁿ-chòe Hiong-káng Tiong-bûn Tāi-ha̍k Bûn-ha̍k-īⁿ ê chú-jīm kàu-siū, koh tam-jīm Hiong-káng Tiong-Eng Bûn-hòa Hia̍p-hōe chú-se̍k, Tiong-hòa Chôan-kok Bûn-gē-kài Khòng-te̍k Hia̍p-hōe Hiong-káng Hun-hōe siông-bū lí-sū. Khong-Ji̍t chiàn-cheng po̍k-hoat liáu-āu, bat chham-ú khòng-chiàn soan-thôan.
 • 1941 nî 8 ge̍h 4 hō, in-ūi kòe-tō· chhiau-hôan lô-lo̍k, tō-tì sim-chōng-pīⁿ hoat-chok, chhiúⁿ-kiù bô-hāu, kòe-sin.

Phêng-kè siu-kái

Khó· Tē-san hō· lâng khòaⁿ-chòe sī Tiong-kok hiān-tāi tù-miâ ê ha̍k-chiá, chok-ka kah khòng-Ji̍t ài-kok chì-sū. Khó·--sian-siⁿ chāi-siⁿ ê sî-chūn, tn̂g-kî tī-leh chheng-chhú bîn-chú chū-iû, hóan-khòng chhim-lio̍k, kah tui-kiû kek-bēng lí-sióng, i ūi kok-ka kah bîn-cho̍k chò-chhut ê kòng-hiān ta̍t-tit o-ló.  

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 • 《许地山选集》, 1951年, 开明书店出版 (中国)
 • 《许地山选集》(上下卷), 1958年, 人民文学出版 (中国)