Kong-bûn

(Tùi Kha-chhng-kháu choán--lâi)

Kong-bûn (肛門)[1], it-poaⁿ kóng kha-chhng-kháu (尻川口), sī ko-téng tōng-bu̍t siau-hoà hē-thóng siōng bóe-á ê pō͘-hūn. Kong-bûn sī ti̍t-tn̂g iân-sin chì thé-goā ê chhut-kháu, sái kap phùi mā sī ùi chia lī-khui jîn-thé.

Ti̍t-tn̂g kap kong-bûn

Chham-khóSiu-kái