Ti̍t-tn̂g (直腸; rectum) sī lâng ê siau-hòa hē-thóng ê chi̍t pō͘-hūn; sī tn̂g-á ê chòe-āu chi̍t pō͘-hūn, ūi-tī kong-bûn ê thâu-chêng; i-ê chok-iōng sī lúi-chek sái.