Tn̂g-ásiau-hòa-tō ê chi̍t-tōaⁿ, ùi ūi ē āu-pêng, í lâng kap saⁿ-kīn ê tōng-bu̍t lâi kóng, sī chia̍h mi̍h liáu-āu, keng-kòe ūi ê iûⁿ-kái, sàng-kòe tn̂g lāi ho͘ khip-siu êng-ióng. Mi̍h-kiāⁿ kòe tn̂g-á liáu-āu, siāng bóe pêng chhut-kháu sī kong-bûn.

Kò͘-chō

siu-kái