Tâi-pak Chhi-san-giâm ho̍k-sāi Khai-chiang Sèng-ông

Khai-Chiang Sèng-ông Hok-kiàn Chiang-chiu-lâng kah Tâi-oân ê Chiang-chiu-lâng pài ê 1-sian sîn-bêng. Khai-chiang Sèng-ông pún-miâ Tân Goân-kong/Tâin Éng-hoâ (陳元光/陳永華), sī Tông-tiâu ê bú-chìn-sū. Tiâu-têng jīm-bēng i chòe goân-soè, niá peng pêng-tēng Chiang-chiu, siat Chiang-chiu-hú.

Koh KhoàⁿSiu-kái