Kià-kim he̍k-chia kià-gîn, sī gîn-hâng, lông-hōe, sìn-iōng ha̍p-chok-siā téng kim-hiông ki-koan ê chîⁿ-gîn kià-thok gia̍p-bū. Kià-kim ê ho̍k-bū sī thê-kiong hō͘ kò-piat ê kháu-chō só͘-iú-chiá, pau-koat kò-jîn kap hoat-jîn.

Siong-koanSiu-kái