Ki-hōe-chú-gī (機會主義; opportunism), he̍k-chiá tâu-ki-chú-gī (投機主義), sī chi̍t-chióng ū ì-sek ê chhek-lio̍k ia̍h-sī hêng-ûi, thàu-kòe lī-iōng hêng-sè lâi chū-lī pûi-kí——tiāⁿ-tiāⁿ bô koan-sim kui-chek, bô koan-sim thaⁿ-jîn ê chhú-kéng. Ki-hōe-chú-gī-chiá ê hêng-ûi sī í chū-lī ûi chú-iàu khu-tōng-le̍k. Chit-ê sû ē-sái biâu-su̍t jîn-lūi kò-thé ia̍h-sī seng-bu̍t, kûn-thé, cho͘-chit, hong-keh, hêng-ûi kap kheng-hiòng.

Ki-hōe-chú-gī sī seng-bu̍t-ha̍k, keng-chè sêng-pún, sài-kio̍k lí-lūn, tō-tek, sim-lí-ha̍k, siā-hōe-ha̍k kap chèng-tī-ha̍k gián-kiù ê tiōng-iàu kài-liām.