Kim Khek Chióng

(Tùi Kim-khek-chióng choán--lâi)

Kim Khek Chióng (Hàn-jī: 金曲獎; Eng-bûn: Golden Melody Awards) sī Tâi-oân kui-bô͘ siōng-tōa ê im-ga̍k chióng-hāng, kap Tâi-oân ê Kim Má Chióng, Kim Chiong Chióng pēng-lia̍t Tâi-ôan 3 tōa gû-lo̍k chióng-hāng, ha̍p-chheng Sam-kim (三金), sī Hôa-jîn tē-khu kap A-chiu lóng ū êng-ū kap éng-hióng-la̍t ê im-ga̍k chióng-lē oa̍h-tāng. Ùi 1990 nî khai-sí kí-pān, ta̍k-nî pan-hoat 1 pái. Bo̍k-chiân chióng-hāng hūn chò liû-hêng im-ga̍k (kán-chheng liû-hêng lūi) kap thoân-thóng kiam gē-su̍t im-ga̍k (kán-chheng thoân-gē lūi) 2 tōa lūi-pia̍t, 2 chiá hun-khui kí-pān pan-chióng tián-lé, liû-hêng lūi iû Bûn-hòa Pō͘ Iáⁿ-sī ki̍p Liû-hêng Im-ga̍k Sán-gia̍p Kio̍k chú-pān, ah thoân-gē lūi iû Kok-li̍p Thoân-thóng Gē-su̍t Tiong-sim chú-pān.

Chióng-hāng lūi-pia̍t siu-kái

Liû-hêng im-ga̍k siu-kái

Liû-hêng im-ga̍k lūi chóng-kiōng ū 29 ê chióng-hāng, pau-koat ián-chhiùⁿ lūi 21 ê chióng-hāng, ián-chàu lūi 3 ê chióng-hāng, ki-su̍t lūi 3 ê chióng-hāng, phêng-sím-thoân chióng í-ki̍p te̍k-pia̍t kòng-hiàn chióng.[1]

Ián-chhiùⁿ lūi siu-kái

Chhut-pán chióng Kò-jîn chióng

Ián-chàu lūi siu-kái

Chhut-pán chióng Kò-jîn chióng

Ki-su̍t lūi siu-kái

Chhut-pán chióng Kò-jîn chióng

Te̍k-pia̍t chióng siu-kái

Thoân-thóng kap gē-su̍t im-ga̍k siu-kái

Thoân-gē Kim-khek Chióng chóng-kiōng 14 ê chióng-hāng, pau-koat chhut-pán lūi 10 ê chióng-hāng kap hì-khek piáu-ián lūi 4 ê chióng-hāng.[2]

Chhut-pán lūi siu-kái

Choan-chi̍p chióng Kò-jîn chióng

Hì-khek piáu-ián lūi siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. "金曲獎獎勵要點及報名須知 - 文化部影視及流行音樂產業局". www.bamid.gov.tw (ēng Hôa-gí). 2017-04-09 khòaⁿ--ê. 
  2. "第28屆傳藝金曲獎元旦開始接受報名". 國立傳統藝術中心. 2016-12-26. 2017-05-20 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

Pang-bô͘:Kim Khek Chióng