Kim-koân (Hàn-jī: 金權; Eng-gí: plutocracy) sī chi̍t khoán koân-le̍k hêng-sek, i thong-koè châi-hù he̍k-chiá kim-chîⁿ lâi kiàn-li̍p pēng-chhiá î-chhî chèng-koân ê ha̍p-hoat-sèng.