Kim-pâi (金牌) it-poaⁿ sī chióng-lē pí-sài tē-it miâ iu-sèng-chiá ê chióng-pâi. Tē-jī kap tē-saⁿ miâ hun-pia̍t tit-tio̍h gîn-pâi kap tâng-pâi.

Kim-pâi

Siong-koan

siu-kái