Tâng-pâi (銅牌) it-poaⁿ sī chióng-lē pí-sài tē-saⁿ miâ iu-sèng-chiá ê chióng-pâi. Tē-it kap tē-jī miâ hun-pia̍t tit-tio̍h kim-pâi kap gîn-pâi.

Tâng-pâi

Siong-koan siu-kái