Kim Dae-jung
김대중
Kim Dae-jung
Tāi-hân Bîn-kok chóng-thóng
Jīm sò͘ Tē 15 jīm
Chiū-jīm 1998 nî 2 goe̍h 25 ji̍t
Sià-jīm 2003 nî 2 goe̍h 25 ji̍t
Chêng-jīm Kim Young-sam
Āu-jīm No Mu-hyeon
Ki-pún chu-liāu
Chhut-sì 1925 nî 12 goe̍h 3 ji̍t
Koè-sin 2009 nî 8 goe̍h 13 ji̍t
Chhut-sì-tē Hân-kok Jeollanam Tō

Kim Dae-jung (1925 nî 12 goe̍h 3 ji̍t - 2009 nî 8 goe̍h 18 ji̍t) sī Tāi-hân Bîn-kok tùi 1998 nî kàu 2003 nî ê tē 15-jīm chóng-thóng, i goân-lâi sī hóan-tùi-phài, hōng phòaⁿ-kòe sí-hêng. I chòe chóng-thóng ê sî-chūn thui-tōng kap Tiâu-sián tâm-phòaⁿ, koh tī 2000 nî the̍h-tioh Nobel Hô-pêng Chióng.