2009 nî

Sè-kí: 20 sè-kí · 21 sè-kí · 22 sè-kí
Nî-tāi: 1980 nî-tāi 1990 nî-tāi · 2000 nî-tāi · 2010 nî-tāi 2020 nî-tāi
: 2004 2005 2006 2007 2008 · 2009 nî · 2010 2011 2012 2013 2014

2009 nî21 sè-kí ê chi̍t-ê pêng-siông-nî, thâu-chi̍t-ji̍t sī Pài-sì.

Sū-kiāⁿSiu-kái

1 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 1 goe̍h

2 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 2 goe̍h

3 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 3 goe̍h

4 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 4 goe̍h

5 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 5 goe̍h

6 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 6 goe̍h

7 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 7 goe̍h

8 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 8 goe̍h

9 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 9 goe̍h

10 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 10 goe̍h

11 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 11 goe̍h

12 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2009 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái